HBV De Klink
Huurderbelangenvereniging De Klink
HBV De Klink

Logo van HBV De Klink

Lid worden

Vindt u het werk van de huurdersvereniging belangrijk en bent u nog geen lid, dan kunt u via deze knop lid worden. Het kost maar 30 cent per maand.

Website bijgewerkt op: 7 jan 2023

Belangrijk

 1. Geen spreekuur op dinsdag 3 januari 2023

  Dinsdag 3 januari is er GEEN spreekuur.

  2 jan 2023
 2. Notulen ALV van 25 oktober 2022

  De notulen van de ALV van 25 okt 2022 vindt u via deze link (PDF-bestand).

  10 nov 2022
 3. Start van wekelijks spreekuur

  HBV De Klink start een wekelijks spreekuur. Vanaf 26 okt 2022 kunt u elke dinsdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 ons kantoor bezoeken. Wel graag vooraf melden dat u komt.

  18 okt 2022
 4. Uitnodiging Algemene Leden Vergadering dinsdag 25 oktober 2022.

  Het bestuur van De Klink nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering. Hieronder vindt u praktische zaken en de agenda.

  Datum 25 oktober 2022
  Tijd 20.00 - 22.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en staan koffie en thee klaar.
  Locatie Wijkcentrum Dukenburg, zaal 12, Meijhorst 7039 Nijmegen. Bereikbaar met Breng lijn 6 en lijn 331.

  Agenda:
  20:00 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda.
  20:05 uur 2. Mededelingen
  20:10 uur 3. Voorstel tot aanpassing van de statuten op basis van nieuwe wetgeving en de actualiteit.
  20:20 uur 4. De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting voor 2023.
  20:30 uur 5. Bestuursverkiezingen:
  • Voorstel om de voordracht van het bestuur om de heer Wim de Witte m.i.v. 29 augustus 2022 tot bestuurslid te benoemen, goed te keuren.
  • Voorstel om de voordracht van het bestuur om de heer Herman van Assen m.i.v. 28 februari 2022 tot voorzitter van HBV De Klink te benoemen, goed te keuren.
  • Voorstel om de heer Jos Holleman, die aftreedt, opnieuw voor een periode van drie jaar tot bestuurslid (penningmeester) te benoemen.
  20:35 uur 6. Het vaststellen van het rooster van aftreden van de bestuursleden.
  20:40 uur 7. Overige verenigingszaken
  20:50 uur   Pauze
  21:00 uur 8. Thema van de avond: Betaalbaar wonen = een mensenrecht.
  21:45 uur 9. Vragenronde
  22:00 uur 10. Afsluiting

  Wij hopen u op 25 oktober te mogen begroeten.
  Bestuur van HBV De Klink

  N.B. U kunt de vergadering evt. bijwonen via ZOOM, u kunt zich aanmelden voor via deze link.
  Uiterlijk op 24 okt aanmelden, dus 1 dag voor de vergadering.

  Ongeveer 15 minuten voor de vergadering ontvangt u een e-mail met een link waarop u moet klikken om deel te nemen aan de vergadering via ZOOM.

  De notulen van de ALV van 16 dec 2021 vindt u via deze link (PDF-bestand).

  12 sept 2022
 5. Nieuwsbrief september 2022

  Onze laatste nieuwsbrief kunt u lezen via deze link .

  16 sept 2022
 6. Contact
  Mocht u ons persoonlijk willen spreken, dan kunt u daarvoor een afspraak maken.
 7. Lid worden

  Vindt u het werk van de huurdersvereniging belangrijk en bent u nog geen lid, dan kunt u via de knop links op het scherm lid worden (alleen breed scherm). Het kost maar 30 cent per maand.

 8. Beknopt verslag bijeenkomst Bewonerscommissies maandag 4 april 2022

  De avond werd, ondanks het regenachtige weer, goed bezocht. De vertegenwoordigers van maar liefst acht bewonerscommissies waren aanwezig.

  Herman van Assen, de nieuwe voorzitter van HBV De Klink, verwelkomde alle aanwezigen en vertelde kort over de recente ontwikkelingen bij Portaal en De Klink. Lees meer ...

  3 mei 2022
 9. Huurverhoging per 1 juli 2022: de lasten proberen eerlijk te verdelen

  Met deze opgave hebben de huurdersorganisaties in de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met Portaal over de hoogte van de huurverhoging voor de huurders van Portaal.

  Al snel bleek dat de financiële ruimte bij Portaal voor het matigen of bevriezen van de huurverhoging beperkt was. Dankzij een goed, open en constructief overleg met Portaal is het de huurdersorganisaties uiteindelijk tóch gelukt afspraken met Portaal te maken over een huurverhoging die voor de allergrootste groep huurders uit te leggen is:
  Lees meer ...   Acrobat reader

  30 april 2022
 10. Presentatie Hittestress

  Op de goed bezochte bijeenkomst van de Bewonerscommissies en HBV De Klink, maandag 4 april 2022, werd o.a. het thema "Hittestress" besproken. Dit gebeurde aan de hand van een presentatie, die werd verzorgd door Erik van Oostveen. Erik is als bewonersadviseur betrokken bij HBV De Klink. Een kort verslag van deze bijeenkomst volgt nog, maar de presentatie kunnen we alvast plaatsen. Deze kunt u hier downloaden.

  7 april 2022
 11. Uitnodiging bijeenkomst bewonerscommissies maandag 4 april

  Zoals reeds eerder aangekondigd, organiseert HBV De Klink maandag 4 april een bijeenkomst voor de bewonerscommissies van huurders bij Portaal. Van harte nodigen wij u dan ook voor deze bijeenkomst uit!

  Het centrale thema van deze bijeenkomst is de zogeheten "Hittestress", een gegeven waar steeds meer huurders mee te maken krijgen. Welke mogelijkheden hebben huurders om langdurig hoge temperaturen in hun woning tegen te gaan? En wat mogen de huurders van hun woningbouwcooperatie verwachten?

  Daarnaast is de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de verschillende bewonerscommissie een vast onderdeel van deze bijeenkomst. Ingebracht zijn al de thema's "geluidshinder" en "het vegen van schoorstenen".

  Het is voor HBV De Klink belangrijk te weten waar de verschillende bewonerscommissies mee bezig zijn. Kom dus met velen, zodat we de mening van onze achterban kennen en over het voetlicht kunnen brengen bij Portaal.

  Locatie: Voorzieningenhart De Biezantijn, Waterstraat 146 6541 TN Nijmegen, telefoon 024 - 378.3190
  Aanvang: Aanvang: 20.00 uur . Zaal open om 19.30 uur. Koffie en thee staan klaar! De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 21.45 uur.
  Openbaar vervoer: Buslijnen 6, 15 en 85
  26 maart 2022
 12. Wisseling in het bestuur van HBV De Klink

  Leo Schellekens is teruggetreden als bestuurslid wegens ziekte.
  Herman van Assen is gekozen tot voorzitter van HBV De Klink tijdens de laatste bestuursvergadering.

  2 maart 2022
 13. Presentatie tijdens ALV van 16 dec 2021

  Tijdens de ALV op 16 december 2021 heeft Wieke van Veldhuizen, manager volkshuisvesting Portaal Nijmegen, een presentatie verzorgd over de woondeal, nieuwbouwprojecten en renovaties die worden uitgevoerd door Portaal. De presentatie kunt u hier downloaden.

  26 jan 2022
 14. Enquête van onderzoeksbureau Dimensus

  Onderzoeksbureau Dimensus heeft namens de huurdersbelangenverenigingen van Portaal - waaronder HBV De Klink - de mening van huurders gepeild over leefbaarheid, inclusieve buurten, duurzaamheid en passend wonen. Het rapport is beschikbaar en kunt u hier downloaden. De resultaten van het onderzoek worden door de huurdersbelangenverenigingen gebruikt om met Portaal in gesprek te gaan over beleid.

  25 jan 2022
 15. Overlijden van onze voorzitter Max van den Berg

  Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze gewaardeerde voorzitter Max van den Berg. Wij zijn Max dankbaar voor zijn jarenlange inzet als betrokken voorzitter van onze vereniging.

  Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn partner, familie en vrienden.

  Bestuur HBV De Klink, leden en externe medewerkers

  25 nov 2021
 16. Klinktaal november 2021

  Klinktaal nov 2021, onze nieuwsbrief Acrobat reader

  6 dec 2021
 17. Enquête Ondernemingsplan Portaal.

  Namens de huurdersorganisaties van Portaal - waaronder ook De klink - voert onderzoeksbureau Dimensius een enquête uit onder een deel van de huurders in Nijmegen. Op dit moment is de respons te laag om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.

  Heeft u een enquête ontvangen? Wilt u deze dan invullen en retourneren?

  De huurdersorganisaties worden betrokken bij de uitwerking van het ondernemingsplan van Portaal en de resultaten van de enquête dienen als input. In het ondernemingsplan staat beschreven welke doelen Portaal in de komende jaren wil realiseren en hoe ze deze wil bereiken. Het is een belangrijk document dat huurders raakt.

  10 juni 2021
 18. OPROEP: Nieuwe leden voor bestuur

  Het bestuur van De Klink houdt zich bezig met het organiseren en ondersteunen van de huurders van Woonstichting Portaal in Nijmegen.

  • het informeren van de leden en het voeren van overleg met Portaal
  • het plegen van onderhandelingen ten behoeve van de gemeenschappelijke belangen van de huurders in Nijmegen en landelijk
  • het ondersteunen van huurders en huurdersgroepen op straat-, buurt- en wijkniveau, met name ook juridisch
  • het voeren van acties en bijdragen aan acties van anderen om de belangen van de leden te realiseren

  Vanwege toenemende activiteiten van De Klink in Nijmegen is er behoefte aan uitbreiding van het bestuur met gemotiveerde mensen die zich willen inzetten voor de belangen van de huurders van Portaal.

  4 dec 2020